Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

 

Pri reklamácii tovaru je potrebné vyplniť nasledovný formár : Reklamačný formulár

 

Vzor ako vyplniť reklamačný formulár

Vzor ako vytlačiť reklamačný formulár

formulár ide vytlačit po odoslaní len pokial je všetko označené "*" vyplnené alebo zakliknuté

 


Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu predaja. Ak sa vyskytne počas záručnej doby závada spôsobená výrobnou chybou alebo vadou materiálu, bude bezplatne odstránená. Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný predložiť platný záručný list alebo doklad o kúpe. Kupujúci si uplatňuje záruku v autorizovanom servisno centre, alebo u predajcu.

 

Ako postupovať pri reklamácii

 

v prípade, že sa závada prejaví dlhodobejším používaním, prístroj je nutné poslať do autorizovaného servisu, kde bude závada v rámci záručných podmienok bezplatne odstránená. Pri uplatnení záruky treba doložiť riadne vyplnený záručný list alebo faktúru a reklamačný formulár, ktorý treba vyplniť a odoslať spolu s tovarom hneď po vyplnení a vytlačení (odkaz na formulár). Pokiaľ nebude v balíku priložený reklamačný formulár je naším právom Vám buď balík vrátiť, kedže nebol dodaný kompletne. Alebo automaticky súhlasíte s tým že sa doba reklamácie predĺži do doby doručenia fermulára.

Nárok na vrátenie alebo výmenu reklamovaného tovaru vzniká v prípade závady, ktorá sa prejaví

  1. pred predajom pri osobnom prevzatí (pri predvádzaní, skúšaní)
  2. 3 rovnakých opakovaných závad uznaných servisom s tým že 3 už nesmie byť opravovaná ale len zdiagnostikovaná
  3. 4 rôznych závad uznaných servisom

ak boli dodržané záručné podmienky.

Pri reklamácii telefonov Sony Ericsson sa bod č.3 uplatniť nedá kedže dodávateľ ani výrobca nepozná možnosť 4 roznych závad ale musia byť len 3 tie isté .

 

Reklamovaný výrobok posielajte výhradne poštou ako poistný list alebo balík .

 

1.   Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi spoločnosťou  Epicomp s.r.o.  so sídlom  Holubyho 28, Pezinok 902 01, IČO 36781461, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislava 1, oddiel Sro,  vložka číslo 101887/B (ďalej len "Epicomp s.r.o.") a kupujúcim a je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom     č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záruka na tovar je v priebehu záručnej doby poskytovaná v rozsahu nasledujúcich záručných podmienok a len pod podmienky že uvedený výrobok bol zakúpený v spoločnosti Epicomp s.r.o. .

2.   Práva zo zodpovednosti za vady na tovare je možné uplatniť u spoločnosti Epicomp s.r.o. alebo priamo v autorizovanom servisnom centre, ktore je cerifikované pre záručné opravy, pričom je nutné predložiť tovar v kompletnom a nerozobratom stave spolu s riadne vyplneným  záručným listom a účtovným dokladom preukazujúcim dátum kúpy tovaru. O spôsobe odstránenia vád rozhoduje autorizované servisné centrum a je povinné túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3.   Kupujúci si je vedomý, že pri servisnom zásahu dochádza k strate dát, za ktoré nie je spoločnosť Epicomp s.r.o. ani príslušné servisné stredisko a ani výrobca zodpovedný. Kupujúci je povinný si osobné dáta na tovare sám zálohovať pred servisným zásahom, alebo o túto zálohu vopred osobitne požiadať, za čo mu bude účtovaný poplatok 15€. Poplatok za zálohovanie dát bude účtovaný spoločnosťou Epicomp s.r.o. aj v prípade uplatnenia reklamácie na tovare v záručnej dobe vo forme dobierky pri doručovaní reklamovaného tovaru poštou či kurierom a dokladom pri osobnom odbere reklamacie.

4.   Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou, s výkonom  servisného technika a cenu náhradných dielov a materiálu kupujúci.

5.   Práva zo zodpovednosti za vady na tovare, pre ktoré platí záručná doba zaniká:

a)      záručný list je nesprávne alebo neúplne vyplnený;

b)      údaje v záručnom liste sa líšia od údajov uvedených na tovare;

c)      záručný list alebo doklad o zaplatení nebol predložený;

d)      tovar bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu, na iné účely alebo v iných podmienkach, ako je obvyklé;

e)      tovar bol mechanicky poškodený, napríklad pádom alebo úderom;

f)       poškodenie tovaru bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad vodou, ohňom, nadmerným slnečným žiarením, statickou či atmosférickou elektrinou, nevhodným prostredím alebo vyššou mocou, ďalej ak bol tovar poškodený vinou kupujúceho (napr. použitím poškodeného alebo nevhodného príslušenstva, preťažením atď);

g)      ak bola zanedbaná starostlivosť o tovar alebo bežná údržba;

h)      vykonaním iného servisného úkonu ako autorizovaným servisným centrom, t.j. neodborný zásah, rozobratie, neoriginálny firmware (root);

i)        uplynutím záručnej doby na tovare.

9.   Tovar musí byť k záručnej oprave odovzdaný v čistom stave. Čistenie tovaru nie je súčasťou opravy a nie je preto zahrnuté do rozsahu prác v rámci záručnej opravy. Ak bude tovar nadmerne znečistený vyhradzuje si autorizované servisné centrum na fakturáciu prác spojených s vyčistením tovaru.

10.Záručná doba sa predlžuje o čas od prevzatia tovaru autorizovaným servisným centrom až do doby, keď kupujúci tovar prevezme alebo je povinný opravený tovar prevziať.

11. Raklamácie výrobku preberáme len vtedy pokiaľ boli predané spoločnosťou Epicomp s.r.o. 

Odstránenie nedostatkov na tovare ako záručných, plynúcich zo záručných záväzkov, sa uskutočňuje spôsobom, že autorizované servisné centrum nahradí chybný tovar alebo súčasť tovaru bezchybným tovarom alebo súčasťou tovaru rovnakého alebo rovnocenného typu alebo modelu. Nahradený tovar alebo súčasť tovaru sa stáva majetkom autorizovaného servisného centra. V prípade pozáručného servisu sa tento chybný tovar alebo diely tovaru odovzdávajú kupujúcemu na základe jeho vyžiadania, v opačnom prípadne budú tieto na náklady autorizovaným servisným centrom ekologický zlikvidované.

12. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim  Epicomp s.r.o.  je príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

 

Vysvetlenie terminológie

SW - Softvér zariadenia - programové vybavenie zariadenia, operačný systém

SWAP modul – Servisná jednotka určená na výmenu celého zariadenia, ktorá obsahuje všetky súčasti mobilného telefónu vynímajúc príslušenstvo. Tento modul podľa rozdelenia výrobcu nemusí obsahovať batériu, pamäťovú kartu, alebo batériový kryt. SWAP modul je náhradný diel a nie je predajným balením.

Kalibrácia – Nastavenie signálových parametrov na správne hodnoty. Kalibrácia sa využíva pri problémoch so signálom, závadách so zvukom počas hovoru, problémoch výdrže batérie a registráciou SIM karty do siete. Kalibrácia je servisný zásah, ktorý nie je prístupný užívateľovi.

RF doska (PCB / PBA doska) – Základná doska telefónu. Je hlavnou signálovou a logickou časťou zariadenia. Podľa rozdelenia výrobcu môže dôjsť k zmene IMEI telefónu.

Master reset (factory reset) – Obnovenie nastavení telefónu na výrobné nastavenia, ktoré sú totožné pri prvom spustení zariadenia. Master reset môže odstrániť závady spôsobené aplikáciami tretích strán alebo závady spôsobené užívateľskými dátami. Master reset nie je servisným zásahom a je dostupný užívateľovi cez menu zariadenia.

IMEI – Je jedinečné medzinárodné identifikačné číslo. Nachádza sa v elektronickej podobe v zariadení (zistiteľné cez *#06#) alebo pod batériou na štítku.

SN (MSN) – Je jedinečné výrobné číslo generované výrobcom. Pri mobilných telefónoch sa nachádza iba pod batériou na štítku, pri iných zariadeniach na zadnej strane na štítku. Preto je dôležité, aby bolo výrobné číslo čitateľné. V opačnom prípade nie je možné zariadenie identifikovať a vykonať záručnú opravu.

GSM – Je digitálna technológia mobilného prenosu zvuku a dátových služieb. Ide o druhú generáciu globálnej mobilnej komunikácie a zahŕňa dátový prenos GPRS a EDGE.

3G – Je digitálna technológia mobilného prenosu zvuku a dátových služieb. Ide o tretiu generáciu globálnej mobilnej komunikácie a zahŕňa rýchle dátové prenosy.

LTE – Je digitálna technológia mobilného prenosu zvuku a dátových služieb. Ide o štvrtú generáciu globálnej mobilnej komunikácie a zahŕňa najrýchlejšie dátové prenosy.

BTS – Je vysielač mobilného signálu. Mobilný telefón je na túto pevnú stanicu prihlásený, vďaka čomu môže zariadenie komunikovať s operátorskou sieťou.

Test na GSM testeri – Otestovanie mobilného zariadenia na rádiokomunikačnom testeri, ktorý simuluje reálny hovor so SIM kartou.

Update SW – Aktualizácia SW verzie na najnovšiu verziu. Ide prevažne o rovnakú verziu operačného systému zariadenia (napr. Android 4.0 na Android 4.0.1), ktorá zlepšuje chod zariadenia. Táto možnosť je prístupná aj užívateľovi prostredníctvom rozhrania operačného systému. Za účelom aktualizovať systém, takýto zásah nie je považovaný za servisný zásah.

Upgrade SW – Aktualizácia verzie operačného systému zariadenia na vyššiu verziu (napr. Android 3.0 na Android 4.0). Táto možnosť je prístupná aj užívateľovi prostredníctvom rozhrania operačného systému. Za účelom aktualizovať systém, takýto zásah nie je považovaný za servisný zásah.

Servisné prehratie SW – Za účelom odstránenia reklamovanej závady. Takýto zásah je považovaný za servisný zásah a nie je dostupný štandardnému užívateľovi.

BGA komponenty - Súbor súčiastok upevnených na základnej doske, ktoré obsahujú integrované obvody.

 

 

Zoznam autorizovaných servisných stredísk kde sa možete informovať aj o reklamacii

DéLonghi , Concept , Gorenje , Kenwood , Whirlpool , Mora

Braun len výrobky pre domácnosť, čo nezahŕňa výrobky pre osobnú starostlivosť

postup pri reklamaci tu

 

Samsung, Apple iPhone, Blackberry, Motorola, Emporia, Gigabyte , Sony , Nokia

ESC sk s.r.o.
Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava 213
tel.: 0903 701 803
servis@ppi-etc.sk

všetky telefóny treba zasielať Poštou k nám na adresu Epicomp s.r.o. Holibyho 28 , 90201 Pezinok

************

HTC , Evolveo

VSP DATA a.s.
Service Park
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II

+420 381 489 801

Reklamaciu možete objednať aj tu : Objednávka

alebo

zasielať Poštou k nám na adresu Epicomp s.r.o. Holibyho 28 , 90201 Pezinok

************

ALIGATOR

ADART COMPUTERS s.r.o.,

Sokolovská 161, 18000 Praha 8.

Telefon: 284810264, 242447433 v hlasové nabídce stiskněte „2“.
E-mail: reklamace@adart.cz

************

LG , HUAWEY, ALCATEL

BRITEX-CZ, s.r.o.
Milady Horákové 125
272 01 Kladno
tel.: +420 312 242 416-9 (po - pá : 7:30 - 16:30)

mobil: +420 777 717 041 (po - pá : 7:30 - 16:00)
fax. : +420 312 242 322
e-mail : mobil@britex.cz

 

Objednávku zvozu priamo do servisu je možné aj priamo cez mail mobil@britex.cz

 

Pokiaľ Vám nebol doručený záručný list, tak záruka platí s faktúrou .

Prihlásenie

Súkromie - potvrdenie

Táto stránka používa cookies. Viac info